درمان ریشه

در صورتی که پوسیدگی دندان به داخل عصب<پالپ> پیشروی کند یا دندان در اثر ضربه دچار التهاب و عفونت شود، نیاز به درمان ریشه است.در این مرحله بیمار با سابقه درد به دندانپزشکی مراجعه می کند .در درمان ریشه ابتدا بی حسی موضعی دندان با استفاده از ماده بی حسی صورت می گیرد، پوسیدگی های دندانی کامل برداشته می شود، سپس تمام محتویات پالپ ملتهب از کانال ریشه خارج می شود و پاکسازی و فرم دهی کانال با وسایل و مواد مخصوص صورت می گیرد و کانال های دندان با مواد خاصی پر می شوند و در نهایت درمان روکش یا ترمیم تاج بسته به میزان نسج تاجی باقیمانده صورت می گیرد.درد گاهی بعد از انجام این درمان وجود دارد که به صورت موقت و کوتاه مدت حدود یک هفته طول می کشد. در این دوره توصیه به استفاده از داروهای ضددرد و مسکن می شود.

درمان ریشه

دندان در اثر ضربه دچار التهاب و عفونت شود، نیاز به درمان ریشه است.

تماس با دکتر رنجبرفرد

درمان ریشه

اگر پوسیدگی دندان به داخل عصب پیشروی کند، نیاز به درمان ریشه است.

گاهی بعد از گذشت ماه ها از درمان ریشه، دندان دچار عفونت و التهاب و درد مجدد می شود که به علت درست و اصولی انجام نشدن درمان ریشه است که در این صورت دندان نیاز به درمان مجدد ریشه  توسط متخصصین دارد که در درمان مجدد ابتدا ترمیم یا روکش دندان خارج می گردد سپس مواد داخل کانال ریشه ها با استفاده از وسایل و مواد مخصوص خارج می شود و مجدد فرم و شکل دهی درست کانال ها صورت می گیرد و کانال های دندانی پر می شوند و در نهایت دندان با مواد ترمیمی ترمیم یا روکش می شود.