روکش دندان

گاهی در اثر پوسیدگی های وسیع یا ضربه نسج زیادی از تاج دندان از بین می رود ،که جهت حفظ و نگهداری دندان نیاز به درمان روکش است.

روکش دندان

بعد از تراش دندان با استفاده از مواد مخصوص قالبگیری صورت می گیرد.

تماس با دکتر رنجبرفرد

روکش دندان

روکش های دندانی از دو جنس سرامیک و فلز است.

روکش های دندانی از دو جنس سرامیک و فلز است.

از روکش های تمام سرامیک در دندان های قدامی و خلفی استفاده می شود ولی بیشتر برای دندان های قدامی و دندان هایی که در ناحیه خط لبخند هستند روکش تمام سرامیک ساخته می شود. در این درمان ابتدا رنگ مناسب روکش در نور طبیعی انتخاب می شود سپس دندان با توجه به نوع روکش تراش و فرم داده می شود، بعد از تراش دندان با استفاده از مواد مخصوص قالبگیری صورت می گیرد و قالب جهت ساخت و طراحی روکش به لابراتوار ارسال می گردد و بعد از انجام کارهای لابراتواری، روکش توسط دندانپزشک در مطب به دندان سمان می شود.